گزارش عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

گزارش عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

[ad_1] رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری ۲۰۰ جلسه این کمیسیون ظرف مدت سه سال خبر داد. به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی از عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با … Read more