آخرین اقدامات دانشگاه تهران برای تحقق طرح “دانشگاه بدون دخانیات”

آخرین اقدامات دانشگاه تهران برای تحقق طرح "دانشگاه بدون دخانیات"

[ad_1] رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از همه قابلیت‌ها و مشارکت همه ارکان دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان در جهت اجرا و توسعه طرح دانشگاه بدون دخانیات، درباره چگونگی تهیه و تصویب این طرح گفت: طرح دانشگاه بدون دخانیات پس از بررسی و تدوین در شورای … Read more