پرشر سوئیچ – ژرمن الکتریک

خواسته از محیط کار، محل و شرایط اقلیمی و شیمیایی، دینامیکی و مکانیکی محیطی می باشد که Pressure switch شما در آن محیط کارگزاری شده و کار می نماید. در این جور از یک دیافراگم فلزی به جهت فعالسازی سوئیچ به کار گیری میشود. در این مدل از پرشر سوئیچ، از یک پیستون که به وسیله اورینگ آببندی شده است، به کار گیری می گردد که اساسی وارد شدن فشار به یک فنر، زبانه سوئیچ حرکت میکند. نوع دیگر پرشر سوئیچ ، نیروی مکانیکی را تشخیص می دهد؛ به طور مثال، از پادری (مات) حیاتی به فشار برای بازکردن اتومات درب ها در ساختمان های تجاری استعمال می شود. از طرف دیگر نیروی فنر متصل به پیچ تنظیم در برعلیه نیروی دیافراگم قابل تغییر و تحول وتنظیم می باشد و برای کنترل تعادل میان نیروی دیافراگم و نیروی فنر ست پوینت یک مکانیزم اصلی نیروی فنر دیگری حاکم است که می اقتدار کلیدی تهیه نیروی همین فنر گیج ∆P را در دست گرفتن نمود . زمانیکه بخواهیم در صنعت، فشار مخازن را تهیه کنیم و یا از افزایش فشار در گوشه و کنار هایی که پایین فشار میباشند دوری کنیم از پرشر سوئیچ (کنترلر فشار) استعمال میکنیم و به صورتی طراحی شده تا بتواند مراحل کارایی فشار در سیستم را مونیتور نماید و زمانی که فشار به میزان ست شده (Set point) می رسد، Pressure switch طی یک پروسه، به رخ یک دکمه الکتریکی امر را ارسال می کند. که این کنتاکت به شکل یک سیگنال به محل آیتم حیث فرمانی را پرشر سوئیچ دود ارسال می کند. همینطور خروجی آن ها به رخ سیگنال دیجیتال یا این که آنالوگ می تواند باشد و بر بر روی آن ها نیز یک ورقه نمایش قرار میگیرد. در این مدل دستگاهها باید اعتنا نمایید که تا حد امکان از جرقه زدن در نصیب الکتریکی آن ها دوری نمایید چون به عامل وجود گاز قابلیت اشتعال و آتش سوزی وجود دارد. در سوئیچهای الکترومکانیکی انواع متمایز از سنسورها برای ترازو گیری فشار استفاده می‌شوند که بسته به ویژگیهای همین سنسور، محدوده کاری سوئیچ معین میشود. رنج کاری پرشرسوئیچ پیستونی دیافراگمی از فشار خلا تا 11 مگاپاسکال می باشد و خطای اندازه گیری در پرشرسوئیچ پیستونی دیافراگمی 2 % می باشد. و کلیدی کاهش فشار از سوئیچ انقطاع می شود. به سوئیچ فشار می آورد و آن را وصل می کند. پرشر سوئیچ ها به رخ مکانیکی اهمیت مکانیزم های بوردون یا این که دیافراگم در نقطه ای که تهیه و تنظیم شده اند، یه رله را فعال می کنند که به وسیله آن می تواند خروجی را به تیتر یک کنترلر On و Off کند. ممکن است سوئیچ فشار انتخابی اهمیت یک ولوم یا این که درجۀ تهیه و تنظیم باشد که توسط آن می توانید در دامنۀ کارایی سوئیچ فشار خود، یک فشار مشخص و معلوم را انتخاب فرمایید به عنوان مثال درصورتیکه یک پرشر سوئیچ 0 تا 6 توشه داریم که اهمیت یک درجۀ تنظیم است، می توانیم میان 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 bar، یکی از را تعیین نموده و در آن فشار سوئیچ بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید