هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده باید اساسی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی کلیدی توجه به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که به جهت افزایش عجله و توان ماشین آیتم استفاده قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید همین مورد یکی از از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک کار طاقت فرسا و مستضعف به دانش منحصر در نظر گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا میرود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌نمایند که کارگزاری این قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در ماشین نیز میشود. اگر در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ساخت این قطعه کلیدی دارد، دوران و هزینهای است که شما باید برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از حیث متاع و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام همین حادثه مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، مضاعف سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اساسی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید