مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

همینطور از یک لایه چسب اصلی لزجت بالا برای لبریز نمودن نقص‌ و فرج به کارگیری میکنیم. پیش از چسباندن صفحه های اف آر پی نقص‌ و فرج موجود در سطح عمل باید حساس استعمال از یک ماده مطلوب تماما لبریز شوند. آن‌گاه سطح را باید از غبار و زنگ و سایر زوائد پاکسازی کرد. به خواسته اجرای FRP، نخست می بایست محل مورد حیث را که مبتلا آسیب شده و یا این که تهیدست تقویت است شناسایی کرد و بتنهای آسیب چشم را کنار گذاشت. انجمن استاندارد کانادا (CSA) نیز گروه های مشابهی را به مراد مقاوم سازی ساختمان های بتنی تدوین کردن نموده است. به مراد ارتقاء پیوند میان تراز گزینه نظر و کاغذ FRP از یک لایه پرایمر اپوکسی به کار گیری میکنیم. در نهایت اهمیت هوادهی، تراز گزینه حیث را به طور کامل پاک میکنیم. مقدار اثربخشی مقاوم سازی بنا کلیدی FRP به طور کلی به انتقال بنیادی تنش از بتن به ورق های FRP توسط سطح مشترک بستگی دارد. کاشت میلگرد ، کرگیری ، ترمیم بتن ، الیاف کربن ، الیاف شیشه ، چسب کاشت میلگرد ، برش بتن ، frpمقاوم سازی ساختمان یکی از از اصول لازم و اضطراری در اجرای ساختمان ها و بنا ها و یا این که سپس از اتمام ساختمان می باشد و یک عدد از راهکارهای کلیدی و اضطراری در برابر زمین لرزه و مقاومت در برابر لرزش می باشد. در حالی که ماتریس نقش باربری مکانیکی ندارد و فقط می بایست از الیاف در علیه خوردگی، عامل ها محیطی و آسیب دیدن نگهداری نماید. آزمایش ها ، طراحی و کارگزاری سیستمهای مقاوم سازی مهم FRP در طی سی سال نشان داده می باشد که در صورت به کارگیری صحیح، کامپوزیت FRP می تواند به تیتر یک استراتژی بهسازی و مقاوم سازی اثرگذار در نظر گرفته شود.الیاف FRP نقش اهمیت در مقاومت و مشخصات مکانیکی مادهی مرکب دارد و وظیفه ی رزین به نیز متصل کردن الیاف FRP و مراقبت از آن ها در برابر عامل ها محیطی است.کامپوزیت های FRP برحسب جور الیاف FRP معمول مورد استفاده(کربن، شیشه و آرامید)، به سه گونه CFRP و GFRP و AFRP تقسیم میشوند. اگر‌چه به کارگیری از کامپوزیت الیاف به جهت مقاومسازی بهمنظور تجدید ساختمانها مستلزم ارائه طراحی مناسب، رهنمودها و جزییات است، ولی می بایست اطمینان حاصل شود طرح ارائهشده از نحوه و مصالح مطلوب استعمال میکند. مزایای ارائهشده از کامپوزیت FRP نشان می‌دهد که آن‌ها در آینده نقش به سزایی در پروژههای ساختمانسازی خواهند داشت. بعلاوه، زلزله های آخر در بخشها شهری به وضوح نشان داد که تقویت و مقاوم سازی ساختمان امری میباشد اجتناب ناپذیر. 2. مقاوم سازی اصلی FRP نیاز به تخریب بخشهایی از سازه در مقایسه حیاتی بقیه روشهای مقاوم سازی ندارد. 6. ستون ها: FRP را کامل اطراف ستون پوشش دهید تا به مقاومت مورد نیاز برسید. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت فیلم مقاوم سازی ستون با frp.

دیدگاهتان را بنویسید