مدیریت پروژه چیست

براین اساس وجود تیم در اختیار گرفتن پروژه و استفاده از شیوه های در دست گرفتن پروژه می تواند از کل مشکلهای اینچنینی جلوگیری کند و سبب شود برنامهها زودتر و اصولیتر به عاقبت برسند. برای مدیر پروژه روشهای و طرحهای بسیاری وجود دارااست که بسته به مدل پروژه و وضعیت ویژه آن اتخاذ می‌شود طریق رئیس پروژه تأثیر مستقیمی بر رسیدن به هدف ها آن دارد. این استاندارد حاوی الزاماتی به جهت مدیرت پروژه است که تضمین کننده وصال به اهداف پروژهها میباشد. مدیر پروژه (به انگلیسی: Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف معلوم در یک دوره هنگامی مختص را مدیریت پروژه میگویند. دستیابی به همین اهداف و آرمان ها در یک مسافت هنگامی بلندمدت که معمولا در بین آبادی تا بیست و پنج سال است، امکانپذیر میباشد. همانطور که هر بخش پروژه نیاز به زمانی مشخص و معلوم به جهت اتمام دارد، هزینههایی را هم شامل میشود. نرمافزارهای همگانی کنترل پروژه شامل سری نرمافزارهای پریماورا (نرمافزار) وهمچنین نسخههای اماس پروجکت میباشد. فاز برنامهریزیپروژه شامل انتخاب منابع واجب برای انجام پروژه ، برنامهریزی ، زمانبندی و تنظیم دارایی پروژه هست . مرتضی شایق، مدیر کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد گفت: ارائه سرویس ها به حومه شهر بسیار لبریز هزینه خواهد بود و لازم می باشد شهرداری نسبت به توسعه و گسترش حومه شهر موضع گیری مشخصی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری موج یزد، مرتضی شایق مدیریت کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد گفت: موضع شورای شهر و شهرداری یزد درباره اجرای پروژه های عمرانی در حومه شهر باید مشخص و معلوم بوده و با اقدامات جدی پی گیری شود. در طول تاریخ پروژه های بزرگی انجام شده هست که مطمئنا فارغ از بکارگیری آنچه که امروز به تیتر مدیر پروژه شناخته می شود قابل اجرا نبوده است. استاندارد در نظر گرفته می‌شوند در واقع خاص مرزوبوم ما هستند و در خارج از کشور‌ایران یا این که به طور کلی بکار گرفته نمیشوند و یا این که روشی جایگزین به حساب می آیند. اجرای همین استانداردها به ویژه به شرکتهایی که پروژههای پهناور صنعتی و عمرانی را اجرا میکنند و یا این که در مناقصههای بینالمللی کمپانی میکنند سفارش میشود. درمجموع، پروژهها مجموعهای از فعالیتهای به خصوص میباشند که به اشخاص و سازمانها کمک می‌نمایند تا به هدف ها تجاری و غیرتجاری پروژه دانشجویی دیوار خویش دستیابند. بودجه و روزگار اتمام پروژه را معلوم و از پیشرفت پروژه مطابق حیاتی برنامه اطمینان پروژه دانشجویی عمران و معماری حاصل میکنند. هر یک‌سری که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا اقتضایی میباشد البته اصلی فرموله نمودن مسئله می توان از درست بودن تصمیمهای گرفته شده اطمینان حاصل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید