قانون برنامه پنجم توسعه/فصل چهارم-اقتصادی – ویکینبشته

یکی از مفاهیمی که در بازاریابی محتوا وجود دارد و در واقع اساس کار مشاوره بازاریابی محتوا را تشکیل می دهد، استراتژی بازاریابی محتواست. البته منظورمان این نیست که در راحت بودن افراط کنید بلکه باید خودتان موقعیت سنجی کرده و در خور مقامی که دارید فضا را با مزاح تلطیف کنید. یکی از شگردهای مشاوره بازاریابی، تحقیق در مورد مشتری است که قرار است او را ملاقات کنید. کسی که به عنوان نماینده یک شرکت یا سازمان و با لقب بازاریاب وارد سازمان یا شرکت دیگری می شود باید جواب هر آن چه مشتری ممکن است از او بپرسد را بداند. تعیین هدف: اولین کاری که در جلسات مشاوره بازاریابی محتوا انجام می شود، تعیین هدف از بازاریابی مشاور املاک تولید محتوا است. منظور از بازاریابی محتوا در واقع تولید هر نوع محتوایی نیست بلکه محتوایی ارزشمند محسوب می شود که مرتبط بوده و اطلاعات ارزشمندی به مخاطب ارائه دهد. البته داستان به همین سادگی نیست، زیرا هر محتوایی که از نظر شما خوب باشد لزوما منجر به بهبود ارتقا رتبه سایت نخواهد شد بلکه محتوایی خوب است که مشاور بازاریابی محتوا با توجه به تجربه ای که از صنعت و محیط کسب و کار دارد آن را مفید بشمارد.

استراتژی بازاریابی محتوا به زبان ساده تولید محتوایی ارزشمند و مرتبط با کسب و کار است. بنابراین باید مخاطب هدف را شناخته و مطابق سلیقه و میل ایشان به تولید محتوا بپردازید. تعیین مخاطب هدف با شما است اما راهنمایی در زمینه تولید محتوا، بر عهده تیم مشاوره بازاریابی محتوا خواهد بود. ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانههای روغنی، چغندرقند و نیشكر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخممرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود: الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبكهها، زهكش ها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و بهنژادی ب ـ تحویل آب موردنیاز كشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غیردولتی ج ـ ارتقاء شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، كودشیمیایی، مواد زیستشناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآوردههای كشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه هـ ـ برونسپاری فعالیتهای غیرحاكمیتی و تصدیگریهای بخش كشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأكید بر به كارگیری كارشناسان تعیینصلاحیتشده عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشكی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع كشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزیپروری، تعاونی ها و تشكلهای بخش كشاورزی و ـ نوسازی ماشینآلات كشاورزی و خارج از ردهكردن حداقل (۲۰۰) هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی كردن (مكانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه به گونهای كه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینیكردن (مكانیزاسیون) از یك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸ به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.

در این راستا بخش مشاوره بازاریابی صنعتی و همچنین بازاریابی صادراتی موسسه ایده توسط دکتر بزاززاده مدیریت می شود. صادرات امروزه با توجه به ظرفیتهای گسترده نقش مهمی در افزایش تعداد بازارهای فروش و همچنین افزایش میزان معاملات دارد. ایشان در طول این سال ها در حکم مدیر بازرگانی بین الملل، مدیر فروش، مدیر بازاریابی و همچنین مشاور بازاریابی و فروش، مشاور تبلیغات و برندینگ و همچنین مشاور بازاریابی صادراتی در واحدهای صنعتی مختلف سراسر کشور فعالیت کرده است. بازاریابی شبکه های اجتماعی امروزه با استقبال بی نظیری مواجه است، چرا که تغییر سبک زندگی مخاطبان سبب شده افراد بیشتر وقت خود را در شبکه های اجتماعی به سر ببرند و حضور موثر برندها در این بستر می تواند تضمین کننده ی موفقیت آنها باشد. ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است. ۱ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانكهای داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی افتتاح كرده یا میكنند، انجام دهند.

گاهی برخی از فروشنده ها این کار را به نحوی انجام می دهند که مشتری از اصرار ایشان برای فروش کالای خودش (به هر قیمتی) با خبر می شود. ترانزیت داخلی: کالاها از یک مرکز گمرک به گمرک دیگر در داخل کشور منتقل می شوند تا یک سری تشریفات را برای ورود قطعی کالا انجام دهند. هـ ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاكنون تشكیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شركت ها در سراسر كشور به ثبت رسیدهاند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. ج ـ كلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یكی از شركتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مشاور بازاریابی و برندینگ وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید