دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی – تهویه کلوانی

جهت کارگزاشتن درست دریچه های کلاف پهن بازشو سقف می بایست 7 سانت از بعد ها پشت روزنه عمده باشد. واجب به ذکر است درصورت نصب دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از بر روی قاب نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست نصیب پره ها از قاب انقطاع شود که مجزاسازی پره از فریم از قسمت روی دریچه امکان پذیر خواهد بود. دسترسی دمپر ها در این روزنه از فاصله دربین پره و کادر امکان پذیر نمیباشد و بایستی قطعا به جهت این کار، پره ها را از نیز قطع کرد. همانطور که از اسم فرآورده معلوم است متاع فریم و پره این روزنه از آلومینیوم مرغوب تولید شده و همچنین قابلیت و امکان کارگزاری انواع دمپرهای پشت روزنه ای (دمپر پشت روزنه ای موازی و دمپر پشت روزنه ای متقابل) و همچنین تبدیل پشت دریچه ای در شکل نیاز خرید کننده در پشت دریچه وجود دریچه گل سقفی دارد. به دلیل خاصیت جداشوندگی فنری پره ها از کادر دریچه، پره های این جنس را می توان به راحتی از قاب جدا کرد و عملیات کارگزاشتن را از باطن کادر اجرا کرد که سبب ساز می شود روی شکل کادر نیازی به شکاف پیچ نباشد. همینطور اصلی توجه به قابلیت انقطاع شدن پره از فریم و محافظت ظاهر دریچه، سوراخی بر روی قاب دریچه وجود ندارد و دریچه از نصیب داخلی کادر به کانال مربوطه متصل می گردد البته در صورت نیاز خریدار رخنه پیچ هم در فریم روزنه تعبیه خواهد شد. همچنین اساسی توجه به امکان قطع شدن پره از قاب و حفظ ظواهر روزنه شکاف پیچی بر بر روی کادر دریچه وجود ندارد و دریچه از نصیب داخلی فریم به شبکه مربوطه متصل می گردد البته در رخ نیاز خرید کننده سوراخ پیچ هم در کادر دریچه تعبیه خواهد شد. کادر این جور دریچه همانند همه روزنه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و پره ها قابلیت و امکان جداشدن ازقاب روزنه را دارد. همین دریچه ها قابلیت نصب روی اشکال سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به نتورک های گرد را دارد. همچنین شبکه متصل شونده به پشت دریچه باید 2 سانت بالاتر از سطح پایین سقف تمام شود. جهت کارگزاری صحیح دریچه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف می بایست 7 cm از ابعاد پشت دریچه اکثر باشد. همینطور قابلیت کارگزاری به ملازم دمپر پروانه ای و همچنین کارگزاری از درون قاب فارغ از نیاز به شکاف پیچ بر روی رخ کادر قابلیت پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید